Ingrid Grudke, Eduardo Gálvez, Miriam Bagó y Lili Monsegou – copia